Facts About bình chữa cháy Revealed

C?p thi?t b? ???c l?p ? 2 ??u c?a khu v?c quan tr?ng (th??ng là ? b? t??ng). Thi?t b? s? chi?u ra nh?ng tia h?ng ngo?i t?i thi?t b? kia t?o thành vùng h?ng ngo?i.?? nh?n ???c nh?ng t? v?n t?t nh?t ??n t? nh?ng chuyên gia phòng cháy ch?a cháy c?a Phúc Thành??u phun tiêu chu?n ??u phun ph?n ?ng nhanh ESFR ??u phun t?m ph? r?ng ??u phun cho

read more